Choď na obsah Choď na menu
 


renesancia

4. 11. 2008

RENESANCIA

 

 

 

-         3 vývinové obdobia :

-         1. 14. storočie – RANNÁ – kvatročento – oblasť Florencie do 1480

-         2. 15 stor. – VRCHOLNÁ – cinquacento – 1480 – 1550

-         3. 16. stor. POZDNÁ  - manierizmus – po roku 1550

 

 

RANNÁ RENESANCIA:

-         je rýdzo italská špecialita

-         v r. 1480 sa pápežské centrum prenieslo z francúzskeho Avignonu do Ríma a začal sa stavať VATIKÁN

-         to predznamenalo nadvládu Ríma nad ostatnou Európou

-         cirkev mala veľkú politickú moc

 

MALIARSTVO:

      -     nadviazalo na GOTIKU

-         je veľmi špecifické

-         odpútavalo sa od línie

-          línia  len stavebným prostriedkom

-         Prínosom je perspektíva – základná kompozičná schéma.

-         Perspektívu ako základ vytvoril a ustálil BRUNELLESCHI.

 

ARCHITEKTÚRA:

-         vychádzala z románskych predlôh, obohatila ju o paláce , knižnice , chudobince

 

SOCHÁRSTVO:

-         nadviazalo na antickú tradíciu

 

Súbežne s renesanciou v umení zaznamenávame  HUMANIZMUS

-         humanizuje sa kresťanstvo – Boh

-         racionalizmus vo vede , humanizmus vo filozofii

-         zapríčinil to trhový mechanizmus – benátski, janovskí , florentskí kupci.

-         Vynašiel sa lodný šraub

-         Podporovala sa veda

-         Na javisko dejín vstupujú OBCHODNÍCI

-         Nástup  BURŹOÁZIE do dejín a to je NOVOVEK

-         INDIVIDUALizÁCIA  -  umeleckého prejavu – MECENÁŚI – tzv. sponzori – existuje medzi nimi vzťah kto umenie objednáva a kto ho tvorí.

-         Najvýznamnejšie mecenášske rody: MEDICEJOVCI – VZDELANí A ROZHľADENí Ľudia – chápali to , že spoločnosť sa môže rozvíjať iba vtedy, keď sa bude podporovať umenie a veda – KULTÚRA

-         FLORENCIA – obchodné a politické centrum

 

ARCHITEKTÚRA:

 

-         3 osobnosti :

-         FILIPPO  BEUNELLESCHI – sochár, architekt

-         LEO BATTISTA ALBERTI – architekt

-         M. DE  BARTOLOMEO – architekt

-         Nové riešenie vstupov do chrámov, využitie istých námetov – škraboška, viničový list

-         Veľkú stenu obohatili rôznymi rozmermi okien

 

SOCHÁRSTVO:

 

-         MICHELOZO DE BARTOLOMEO – kláštor Sant Marka, palác Medicijský, chrám sv. Petra – MONFLANGELO

 

MALIARSTVO:

 

-         prechod medzi gotikou a renesanciou tvorí GIOTTO DI  BONDONE

-         diela:   Kristus vchádza do Jeruzaléma, Výjavy zo života sv. Františka- v Bazilike ASSI – ( 28 výjavov), lyrické inšpirácie – Ukrižovanie

 

prvým renesančným maliarom –

 

  1. MASACCIO – fresky v kaplnke Santa Maria del Carmina vo Florencii
  2. ANGELICO – fresky v kláštore San Marco vo Florencii
  3. PAOLO UCCELLO –
  4. SANDRO  BOTTICELLI -_ NAJSLáVNEJší  - renesančná sloboda ducha , antická tradícia, individualista, isté proporcia nadsádsky – predlžuje partie šije , stehenných častí , figúra sa vznáša ako poetický prelud

-         bol maliarom lyrického pôvabu ženskej figúry

-         vyberá si mytologické výjavy

-         tvoril pod Medicejským rodom

-         napr: Venuša zrodená z mora,   Venuša a Mars 

-         zaoberal sa teóriou maliarstva – tieň a svetlo

 

VRCHOLNÁ  RENESANCIA

 

-         ROKY : 1480 – 1550

-         Línia nositeľom výrazu

-         Záujem o svetlo

-          

-          

-         MICHELANGELO – Sixtínska  kaplnka – 1508-1512 – expresívna maľba, súbor udalostí zo starého zákona i nového

-         Zakódoval tam i vlastnú skúsenosť

-         To všetko tvorí originalitu výpovede

-         Každú udalosťzobral a vnútorne ju prehodnotil – napr: stvorenie človeka , - človek rovnocenný s Bohom, človek partnerom Boha, alebo Vyhnanie z raja, Posledný súd, Girlandyova dieľňa – zbiera poznatky z anatómie.

 

/ žiaci: zaujímavosti z jeho života ........./

 

 

 

 

 

 

LEONARDO  DA  VINCI

-         najznámejší individualista celého NOVOVEKU

-         namaľoval diela , ktoré znamenali istý posun vo výrazovom zobrazení

-         bol jedným z prvých maliarov , ktorý z reálne videnej skutočnosti selektoval jediný problém a to bol problém harmónie a krásy a z hľadiska výrazu to bol mäkký a farebný prechod svetla do tieňa

-         línia je stavebný prvok, ale nie nositeľom výrazu

-         svetlo určuje kvalitu a farbu- modelácia farbou

-         diela: Madona v jaskyni

-                    Posledná večera protisvetlo

-                  MONA LISA – chvejivé svetlo

-         Dáma s hranostajom

 

/žiaci : zaujímavosti z jeho života – bádateľ, výskumník , ..../

 

 

RAFAEL  SANTI – architekt, maliar

-         obrazy sa vyznačujú žiarivou farebnosťou

-         ako 20 ročný vstupuje do dejín maliarstva vďaka  rodine  Medicejských

-          diela :  Portrét Pápeža Júliusa II, Leo X

-                    - nástenné maľby : 4 vatikánske stancie 

-         - Aténska škola – oslava rozumu a poznania

-         Požiar Borgia

-         Komorné maľby Madony, Madona z Roligna – zobrazuje ich lyrickosť, poetickosť

 

ANDREA  DEL  SARTO

-         diela : Obeť Abrahámova

-                    Madona na tróne

-                   Svätá rodina

 

GIORGIONE – maliar náladových kompozícii

Diela : ŠALAMúNOV SúD, VENUšA, KONCERT, BúRKA,

 3 obdobia života – krajina a živly

 

TIZIAN – zobrazuje pôvab žien – portrétista

-         diela: Láska pozemská, láska nebeská, Ecce homo, Karol IV

-         antické námety: Venuša, Nanebovstúpenie Márie z Asundy

 

CORREGGIO – oltárna kompozícia : Ježiš a Mária Magdaléna.,

 

 POZDNÁ  RENESANCIA

 

MANIERIZMUS

 

-         kvantita narastala

-         bolo to obdobie stagnácie

-         zaznamenávame hospodársku  prosperitu Talianska – je sídlom PÁPEŽA

-         Taliansko sa dostáva na výslnie – prínosom je špekulatívnosť a nápaditosť, vývinové smerovanie renesančného objektivizmu – racionalizmus – sa pretransformováva do špekulatívneho subjektivizmu

-         BAROK – je spolitizovaným slohom j, je podriadený cirkvi

-         16 stor. – objavuje sa  mravoučná a psychologická tvorba

-         Objavuje sa krajina a zátišie

-         Manierizmus je podhubím baroka a klasicizmu

-         PARMIGIANO – Madona s dlhým krkom

-         BORONZINO – Venuša , Pochabosť a čas

-         EL GRECO – Pohreb grófa Orgaza, Vyzliekanie Krista – pretiahnuté postavy – dramatickosť scény, Svätá trojica ,Klaňanie sa pastierov, Sen Filipa II.

 

 

 

RENESANĆNÉ  SOCHÁRSTVO

 

-

 

Ranná renesancia :

 

-         oživilo všetky postuláty antiky

-         r.1401 sa florentskí obchodníci rozhodli doplniť výzdobu

-         baptistéria SAN GIOVANNI vo Florencii ďalšími bronzovými dverami – prvé dvere sú od ANDREU  PISANA – vyhlásili súťaž, kt. sa zúčastnilo 7 sochárov – všetci mali zobraziť ten istý námet : Abraháma obetujúceho svojho syna Izáka – v nevďačnom rámci takmer gotického štvorlistu  , kt ako prvý použil Andrea Pisano

-         súťaže sa zúčastnili aj : FILIPPO BRUNELLESCHI – prvý použil v soch. Kompozícii perspektívu – základ renes. Kompozície, jeho súťažný reliéf  vyniká soch. Zručnosťou a kurióznymi detailmi, kt. mu  dodávajú životnosť a realizmus

-         LORENZO  GHIBERTI – súťažný reliéf sa vyznačuje štylistickou pružnosťou a technickou virtuozitou, smerujúcou k syntéze a harmónii

-         Vyhral súťaž !!! - /Brunelleschi sa väčšmi primkol k architektúre  a dvere dokončil za 20 rokov v roku 1424, potom mu aj bez súťaže zadali aj tretie dvere baptistéria, KT. Sú JEHO NAJLEPšíM DIELOM- NAZýVAJú SA RAJSKé DVERE – PRIDRžIAVAL SA ZáKONOV OPTIKY, RELIéF Má NIEKOľKO PLáNOV – SVOJOU PLASTIčNOSťOU PREVYšUJE RELIéFY ANTICKéHO  Grécka- tvorí ho 10 kompozícii, kt. pozadie vzbudzuje ilúziu priestoru a reálneho prostredia

-          

-          

-         DONATELLO – ovplyvnil celú renesanciu

-         Obsiahol 3 roviny – od gotického idealizmu cez renes. Realizmus až po baroko-expresívny naturalizmus

-         V r. 1403 bol pomocníkom L. GHIBERTIHO

-         Priatelil sa s Brunelleschim

-         Najznámejšia socha : Socha Dávida – renes. Realizmus, drapéria šiat je čisto gotická, námet antický, vzorom mu bol Praxiteles

-         Od čias antiky prvý mužský akt !!!

-         Monumentálne dielo : hlavný oltár pre baziliku sv Antona

-         Jazdecký pomník kondotiéra Gattamelatu – ako obraz víťaznej a sebavedomej sily

-         1. plastika : Mária Magdaléna – zobrazuje ju starú a dotrhanú

-          Rozvíja sa na jeho základe portrétova tvorba : Desiderio da Settignano, Mino da Fiesole

 

ANTONIO  PISANELLO – VYTVORIL NOVý ODBOR- medaily- drobné bronzové prednety

 

Donatellovi následovníci : Benedetto da Majano, Mino de Fiesole, Andrea Verocchio- socha Dávida symbol čistoty, ducha a charakteru, súsošie – Kristus a neveriaci Tomáš- dokonale vypracované ruky Krista, Desiderio sa Sattignano

 

Sochárstvo  vrcholnej  renesancie :

 

MICHELANGELO:

-         PODMIENIL SOCH NA 400 ROKOV

-         Tajne sa venoval štúdiu ľudského tela

-         Jeho mecenášom bol pápež Július II, pred ním Lorenzo dé Medici

-         Bol architektom, maliarom, básnikom

-         V jeho tvorbe je ľudské telo nositeľom výrazu

-         Leitmotívom jeho tvorby je pocit rozpornosti , tragična

-         Jeho dielom vrcholí renesan. Sochárstvo- nemal následovníkov

-         Prvé diela nadväzujú na Donatella – nízky reliéf – Madona na schodoch, vysoký reliéf Boj Kentaurov s lapitmi – dynamická spleť ľudských tiel, mytolog. Námet.

-         Súsošie – PIETA – vyjadruje hĺbku prežitej tragickosti námetu

-         Ako jedinú ju považoval za dokončenú

-         Kompozícia – ihlancová – vrchol tvorí hlava matky

-         Jediné dielo , ktoré signoval cez hruď Márie

-         Vekovo neodlišuje matku a syna

-         Smútok Matky vyjadruje gestom ruky , telo Krista – bez známok mučenia , pokojne leží v lone Matky

-         Je umiestnená v kaplnke chsámu sv . Petra v Ríme

-         Socha Dávisa – inšpiroval ho Herkules ako symbol renes. Občianských cností- sily a hnevu- nadživotná socha ponímaná ako symbol slobody

-         Náhrobok Júliusa II – mal to byť súbor 40 plastík- pápež si to rozmyslel – Michelangelo zrealizoval 3 plastiky : Mojžiš- tvár – hnev nad nízkosťou pozemského života, Spútaný otrok , Umierajúco otrok – anticipujú nástupbarokového dynamizmu

-         Náhrobky Giuliana Mediciho – zobrazuje bojovníka – vládcu

-         Náhrobok Lorenza Mediciho – zobrazuje vlastnosti – silu intelektu

-         Na konzolách náhrobkov sú alegorické figúrky Ráno a Večer. Deň a Noc- smútok , zúfalstvo nad dobou

-         Dospel k veľkému univerzálnemu štýlu, v kt. asimiloval antický ideál krásy

-         Pieta Rondanini – posledné dielo – najvnútornejší pocit – pripravoval na svoj náhrobok

 

 

 

SOCHÁRSTVO  MANIERIZMU :

 

- Orientuje sa na drahé materiály, malé kompozície

- subtílne – nežné, jemné, ponímanie tradície

- predstavitelia : - BENVENUTO  CELLINI – zlatník a sochár, majster subtílneho výrazu

 Diela: Perseus – VíťAZ  nad ženskou obludou, ktorá ukazuje ľudu odťatú hlavu Medúzy – podstavec je z mramoru a bronzu, zdobený reliéfmi a drobnými postavami

-         Soľnička Františka I. – zlatá, zdobená emailom

-         BARTOLOMEO  AMMANNATI -  - Neptúnova fontána

-         GIAMBOLOGNA – štíhle zaoblené tvary – záľuba – diela: Letiaci Merkúr, Únos Sabiniek – tvoria 3 figúry, kt. sa vzpínajú do rpiestoru

 

Renesančné sochárstvo v Čechách :

 

Výzdoby portálov – Matyášova brána

-         náhrobné plastiky – náhrobok Habsburgovcov

-         samotné sochy – NIE len súčasť fontán : Spievajúca fontána v Kráľovskom letohrádku v Prahe, fontána na námestí v Olomouci

 

SLOVENSKO:

 

Renesančný portál zámku v bytči

Maximilánova /Rolandova / fontána v Bratislave – článok v 4.ročníku v čítanke.

-         kamenné arkiery – Radnica Bardejov, Ebnerov dom

-         oltár sv. juraja v Jure pri Bratislave

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.