Choď na obsah Choď na menu
 


KONŠTRUkTIVIZMUS

        Avangardný ruský smer založený Vladimírom Tatlinom v Moskve. Tento smer bol zameraný na geometrické tvary a prehľadnú, racionálnu, logickú a konštruktívnu výzdobu obrazu.

 

        Rusi Naum Gabo a Antoine Pevsner svojim manifestom utvorili teóriu konštruktivistického sochárstva. Na zostavenie abstraktného sochárstva používali plastické a syntetické materiály. L.Lysický – uplatnil konštruktivizmus v typografii, architektúre, fotografii.

 

Ø      Konštruktivizmus, patrí medzi medzivojnové umelecké avangardy.

Ø       Pôvodne bol formulovaný v sovietskom maliarstve a sochárstve 20. rokov.

Ø      Konštruktivisti kládli dôraz na vytvorenie životného prostredia, ktoré formuje životný štýl najmä prostredníctvom konštrukcií, nových materiálov a ich výtvarných vlastností

Ø      Priekopníkmi konštruktivizmu boli Rus Vladimír Tatlin (1885-1953) a Maďar László Moholy-Nagy (1895-1946) .

Ø      Konštruktivistov spája záľuba v priemyslových materiáloch (sklo, hliník, nikel). Najviac ich však spájajú dve črty.

Ø         Predovšetkým, skulptúra je pre nich jednou z výrazových možností akéhosi totálneho umenia s humanistickým poslaním a zahrňuje rozličné sféry od úžitkového umenia cez maliarstvo, reliéf, monumentálne dekoratívne diela až po architektúru a urbanizmus.

Ø     

 

 

 

 

Ø      Tatlin, napríklad, je práve tak architektom, keď vytvára svoje "protireliéfy" bez sokla a základu, na zavesenie do rohu stien, ako keď roku 1919 konštruuje svoj projekt
-Pamätníka III. internacionály- v tvare pyramídy a rotačnej špirály, niekoľko metrov vysoký model monumentálnej stavby Ich ďalšou črtou je to, že v pozadí ich chápania formy sú zretele matematického, všeobecnejšie vedeckého charakteru .

Ø     

Ø      V dielach konštruktivistov forma prevláda nad farbou a pri svojom tvorivom hľadaní vychádzajú zo zákonov geometrie. Práve zmysel pre matematickú presnosť určoval v začiatočnej fáze smer ich cesty .

Ø       K. S. Malevič ďalší z priekopníkov konštruktivizmu sa hneď po roku 1910 podrobil prísnej kubistickej disciplín.

Ø      Svoj prvý suprematistický obraz namaľoval roku 1913.

Ø      Chápal kompozíciu ako súlad rytmov, rozvádzaných v obrazovom priestore na spôsob hudobného kontrapunktu namaľoval obraz "Čierny štvorec na bielom pozadí" svoj prvý suprematistický výtvor.

Ø     

Ø      "Čierny štvorec na bielom pozadí " stojí na začiatku celého veľkolepého diela suprematistického hnutia, ktoré sa vyznačuje výlučným používaním striktne geometrického jazyka a zjavným vymaňovaním sa umenia z nadvlády predmetov: geometrické tvary v živých farebných tónoch, najčastejšie pravouholníky, sa ostro črtajú na bielom pozadí a vyvolávajú predstavu "sveta bez predmetov" , sveta oslobodeného od gravitačnej sily, od pozemských podmienok. Tvary- nie predmety- akoby strácali hmotnosť a vznášali sa v priestore, ani čoby cez rám obrazu smerovali ďalej do nekonečna, po ktorom Malevič z celej duše túžil.

Ø      Stúpenci konštruktivizmu boli aj v Nizozemsku. Ich kolektívne úsilie sa sústreďovalo okolo časopisu De Stijl, ktorý v roku 1917 založil van Doesburg.

Ø      Svojim kompozíciám dáva názvy: "Sférická konštrukcia" alebo "Vzájomný vzťah hmôt".

Ø      Umenie De Stijlu sa spravovalo zásadami: úplnou abstrakciou a obmedzením výtvarného slovníka na priamku, pravý uhol a tri základné farby -modrú, červenú, žltú- s troma achromatickými farbami: bielou, sivou a čiernou.

Ø      Pieta Mondraina sa už niekoľko rokov pokúšal docieliť zjednodušené zobrazenie reality. Rozhodol sa presťahovať do Paríža, aby sa tam podrobil novej výtvarnej disciplíne.

Ø      Rozchod z jeho predchádzajúcim štýlom sa prejavuje v dvoch variantoch.

Ø     

 

 

 

 

Ø      "Zátišia s nádobkou na zázvor" maliar v prvom variante s tradičnou kompozíciou ešte zobrazoval podobu predmetov, kým v druhom, usporiadanom už iba podľa formálnych zákonov, ju vyjadril znakmi.

Ø       Theo van Doesburg v tých istých rokoch dospel k rovnakému postoju v druhom variante "Hráčov kariet" a Bart van der Leck si zvolil cestu redukcie tvarov na veľké geometrizované plochy pokryté základnými farbami v štýle nástenných malieb.

Ø      Prvými dielami boli Mondrainove "Kompozície s farebnými plochami" ,na ktorých sa pravouholníky v základných farbách odrážajú od bieleho pozadia.

Ø       Čoskoro nato vytvorili van Doesburg a van der Leck podobné diela.

Ø       Objavili sa v nich dve novoty: prevaha farby a odstredivá kompozícia, ktorá nahradila dostredivú orientáciu predchádzajúcich diel. 

Ø      Majstrovské ovládanie geometrických výrazových prostriedkov umožnilo od tých čias umelcom De Stijlu vyhnúť sa akýmkoľvek odkazom na vnímanú realitu a vo svojich dielach predstavovať číru podstatu skutočnosti.

Ø       Pretože cieľom skupiny a ich umenia bolo ukázať túto podstatu skutočnosti, dovtedy zahalenú individuálnymi prírodnými formami a rúškom umelcovho osobitého temperamentu.

Ø      Umelci skupiny De Stijl sa usilovali vyjadriť univerzálnosť.

 

Ø      Modrian definoval tento cieľ takto : "Ak jediným čistým výrazom umenia je skutočne adekvátne vypracovanie vyjadrovacích prostriedkov a ich použitie (čiže kompozícia) potom sa musia výrazové prostriedky úplne zhodovať s tým, čo majú vyjadrovať.

Ø       Ak majú byť bezprostredným výrazom univerzálna, musia byť univerzálne.„

Ø       stanovisko sa stalo základom De Stijlu, pre ktoré Modrian vymyslel názov neoplasticizmus.

Ø      Po prvých pokusoch vytvoril so svojimi druhmi triezvy a jasný geometrický jazyk, schopný vyjadriť podstatu reality, čiže námet skrývajúci sa v prírodných javoch, ktoré sú iba jeho variáciami.

Ø       V ďalších rokoch sa Modrian sústredil na spájanie línie s farbou, zapodieval sa vertikálami a horizontálami a ich prekrížením vytváral pravouholníky, týmto postupom získaval zároveň nové zjednotenie farby a bieleho pozadia, ktoré sa tak stalo súčasťou tej istej vizuálnej roviny.

Ø       Dosiahol tým rovnováhu medzi tvarom a farbou, schopnú vyjadriť podstatu ideí De Stijlu (univerzálnu harmóniu). Nie náhodou si majstri De Stijlu pre svoj geometrický a prísne objektívny jazyk vzor:

Ø      v Holandsku, kde sa významný filozof Spinoza pokúšal vo svojom spise "Etika vysvetlená geometrickou metódou" osvetliť dokonalý princíp ľudského myslenia tou istou metódou.

Ø       Úsilie skupiny De Stijl docieliť harmóniu a čistotu čerpá podnety z matematiky a hudby:

Ø      Modrianove "Šachovnice a Kosoštvorce" z roku 1919 i van Doesburgove súveké diela jasne dokazujú, že prísny vyvážený rytmus ovláda "matematicky vymeranú" textúru.

Ø      V diele skupiny De Stijl krása spočíva v čistote.

Ø      Mladí sochári, Antoine Pevsner a Naum Gabo, uverejnili v roku 1920 Konštruktivistický manifest, v ktorom vyhlasovali, že pri vytvorení predmetoch je potrebné uznávať "iba realitu stáleho rytmu síl, ktoré sú im vlastné.„

Ø       Umelcova tvorivá práca sa tu porovnáva s tvorivosťou vesmíru a s činnosťou inžiniera.

Ø       Ich diela sa inšpirovali technickou konštrukciou a odmietali zákony organického tvorenia.

Ø      Gabo a Pevsner tvrdili, že aj príroda tvorí ako zvrchovaný inžinier.

Ø      spravovali zákonmi geometrickej konštrukcie a nielen spravovali ale sa ich usilovali aj dokázať.

Ø      Vyšli z prírodných foriem, čoskoro však dospeli ku konštruovaniu predmetov, vyjadrujúcich výlučne sily a zákony, ktoré sú pre dané formy smerodajné.

Ø      V Paríži sa zišli umelci najrozličnejších národností

Ø       všetci si uvedomovali, že sa ich umenie v tých nepokojných rokoch nemôže obmedzovať iba na estetické ideály, ale že sa musí zasvätiť budúcnosti Človeka a Spoločnosti.

Ø      Boli zajedno v tom, že by malo viesť ľudstvo za novým svetlom.

Ø       Bol to Theo van Doesburg, ktorý formuloval túto myšlienku vo svojom "Manifeste konkrétneho umenia.

Ø      Naum Gabo preniesol v roku 1933 do Anglicka idey skupiny Abstraction- Création.

Ø      V roku 1937 tu vydal s Lesliem Martinom a Benom Nicolsonom zborník "Najvýznamnejším strediskom "strojovej estetiky" sa stal v povojnovom období Bauhaus

 Naum GABO

 

  Antoine PREVSNER

 

Ø      V rokoch 1921-1922 prednášal na Bauhause Theo van Doesburg a silne ovplyvnil najmä orientáciu mladých umelcov, na ktorých v týchto rokoch zapôsobil konštruktivizmus.

Ø       Priekopníkom geometrickej abstrakcie v Bauhause bol Jozef Albers.

Ø       Vo svojom diele dosiahol Albers postupne maximálnu triezvosť geometrického jazyka.

Ø      V júli roku 1933 bol Bauhaus definitívne rozpustený.
Kruh, medzinárodný prehľad konštruktivistického umenia (Circle. International Survey of Constructive Art), do ktorého prispel aj Piet Mondrain.

Ø      Významný predstaviteľ konštruktivizmu El Lissitzky vymyslel pre svoje kompozície, ktoré začal realizovať v roku 1919.

Ø       Výrazne ovplyvnil vývoj moderného umenia, a to najmä v Nemecku.

Ø      Svoj osobitý štýl, založený na rytmickej skladbe geometrických prvkov a ich vyváženej asymetrii, spopularizoval umelec prostredníctvom svojich početných plagátov, tie sa potom stali zdrojom mnohých nápadov, ktoré si prisvojuje dnešná reklama.

Ø      Vplyv na divadlo mal konštruktivizmus až v 2. polovici 20. storočia a znamenal využitie abstraktných javiskových konštrukcií, čiastočná pohyblivých alebo ich dával do pohybu herec.

Ø       Javiskový priestor sa organizuje architektonicky, bola zrušená tzv. štvrtá stena medzi javiskom a hľadiskom. Konštrukciu dopĺňal funkcionálny biomechanický pohyb hercov.

Ø       Konštruktivizmus sa rozvinul najprv experimentoch sovietskej divadelnej avantgardy (V.E.Mejerchold, A.J.Tairov, scénografia-J.P.Annenkova, L.S.Popovová, A.A.Exterová) pozdejšie v nemeckom divadle (projekty W.Gropia), českom (J.Honzl, J.Frejka).

Ø     
Literárny smer v Rusku v porevolučnom období, ktorý sa viaže na konštruktivizmus v architektúre a výtvarnom umení bol reprezentovaný skupinou "Literárne centrum konštruktivistov".

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Konštruktivizmus