Choď na obsah Choď na menu
 


TEÓRIA - ARCHITEKTÚRA

7. 3. 2010

 

 

ARCHITEKTÚRA

 

 • Je zároveň veda aj umenie o tom ako navrhovať a stavať budovy, aby čo najlepšie slúžili svojmu účelu – bývaniu, výuke, odolávali vetru, zemetraseniu ale aby boli aj pekné

 • Plány stavieb – projekty – pripravujú architekti – z gréc. slova architektón – hlavný tesár, staviteľ

 • Plány škôl, štadiónov, športovísk, sídlisk navrhujú architekti –urbanisti – z lat. urbs – mesto

 • Usporiadanie a podobu parkov, záhrad majú na starosti záhradní architekti

 

Základné pojmy :

 • Aglomerácia – zoskupenie , zhluk, husté osídlenie v určitej časti krajiny

 • Akvadukt – rímsky vodovod –( z lat – aqua = voda, ducere= viesť ), privádzajúci vodu do miest zo vzdialenosti desiatok kilometrov. Najznámejšie akvadukty sú Aqua Appia v Ríme z roku 312 pred n. l. a Pont du Gard pri Nímes vo Francúzsku z roku 19 pred n. l.

 • Amfiteáter – otvorené staroveké rímske divadlo s elliptickým alebo kruhovým pôdorysom a so stupňovito usporiadaným hľadiskom. V ňom sa konali gladiátorské zápasy, zápasy s dravou zverou a rôzne hry

 • Architráv – trám ležiaci vodorovne na stĺpoch, vyskytoval sa v antickej architektúre, neskoršie v renesancii

 • Arkáda – rad stĺpov pospájaných oblúkmi tvoriacimi klenbu, vonkajšia otvorená stĺpová chodba, inak aj kolonáda, podlubie

 • Asanácia – ozdravovanie , zlepšovanie prostredia. Odstraňovanie starých nevyhovujúcich budov či technických, dopravných alebo estetických nedostatkov

 • Átrium – 1. Ústredná a najväčšia miestnosť etruského a neskôr rímskeho domu 2. Pravouhlý nezakrytý dvor pred starokresťanskou bazilikou 3. V súčasnosti k domu priliehajúci a domom uzavretý dvor s okrasnou záhradou.

 • Aula -1- predsieň starogréckeho domu 2. Stĺpová miestnosť 3. Stredná loď starokresťanskej baziliky 4. Sieň, obyčajne v budove vysokej školy alebo súdu, určená na slávnostné zhromaždenie a verejné prednášky

 • Bazilika – ( z gréc. basilion = kráľovská sieň) – trojloďová stavba , kde je stredná časť je širšia a vyššia ako postranné lode . V starovekom Grécku pôvodne úradná budova, v Ríme v bazilike sa konali trhy a súdy, neskôr sa stala kresťanskou svätyňou pre veľký počet ľudí

 • Belveder – stavba s krásnym výhľadom, umiestnená zvyčajne v upravených záhradách s vodometmi a pod.

 • Centrálna stavba – stavba, ktorá ma jeden centrálny čiže ústredný, zvyčajne kruhový priestor, ku ktorému môžu byť na obvode priradené ďalšie

 • Dispozícia – rozmiestnenie jednotlivých miestností v pôdorysnom pláne stavby

 • Exteriér – vonkajšok, vonkajšia časť

 • Fasáda – priečelie budovy, pôvodne predná časť budovy s hlavným vchodom

 • Foyar – (foajé) priestor v divadle či budove, kde sa konajú koncerty alebo prednášky, využíva sa na občerstvenie alebo prechádzku cez prestávku

 • Hrad –začiatkom stredoveku drevená , neskôr kamenná opevnená stavba na ťažko prístupnom mieste. Hrady slúžili ako strážne pevnosti a na ochranu okolitého obyvateľstva, postupne sa stali sídlami feudálnych zemepánov

 • Interiér – vnútrajšok stavby

 • Kaštieľ –šľachtické sídlo , ktoré na rozdiel od hradu už nemalo prvoradú ochranu

 • Katakomby –podzemné chodby, ktoré najprv slúžili vojenským účelom, neskôr ako pohrebiská a zhromaždiská prvých kresťanov v čase prenasledovania

 • Katedrála – pôvodne kresťanský chrám so sídlom biskupa alebo arcibiskupa, inakšie aj dóm, všeobecne troj - až päťloďová chrámova stavba

 • Kazematy – podzemné obranné chodby a priestory v hradoch a pevnostiach, ktoré slúžili aj ako žaláre

 • Kolonáda – pozri arkáda

 • Konštrukcia – vzájomné spojenie jednotlivých prvkov stavby. Poznáme nosné konštrukcie ( základy, nosné steny, stĺpy), nesené ( stropy, podlahy, strechy) a výplňové (priečky a schody )

 • Kopula – (kupola) - poľguľovitá klenba alebo strecha nad stavbou s kruhovým pôdorysom

 • Krematórium – stavba určená na rozlúčku so zomretými a na spaľovanie ich pozostatkov. Jeho súčasťou býva kolumbárium – stavba, kde sa do stien ukladajú urny a popolom zomretých alebo urnový háj

 • Krypta – hrobka, v chrámoch priestor v podzemí , ktorý slúžil ako pohrebisko pre významné osobnosti.

 • Kúria – menší kaštieľ , sídlo zemanov

 • Loď – obdĺžnikový chrámový priestor pre veriacich

 • Lodžia – krytý, spredu otvorený priestor domu, nevyčnievajúci z obvodového múru domu

 • Maketa- priestorový model stavby, pamätníka , sídliska, divadelnej scény a pod.

 • Manzarda – priestor pod strechou využitý na bývanie ( podľa franc. architekta J.H. Mansarta)

 • Mauzóleum – monumentálna stavba slúžiaca ako hrobka významnej osobnosti

 • Mešita – chrámová stavba pre obrady a modlitby islamských veriacich – moslimov, kde nesmie chýbať osobitná studňa na rituálne umývanie

 • Metropola – hlavné mesto alebo veľkomesto

 • Minaret – vysoká štíhla veža pri mešite s malou ochodzou navrchu, odkiaľ zvolávajú mohamedánov na modlitby

 • Monument – pomník alebo pamätník veľmi veľkých rozmerov

 • Obelisk – štíhly štvorhranný, nahor sa zužujúci stĺp spravidla z jedného kusa kameňa, hore ukončený ihlanom

 • Parter –podlažie medzi suterénom a s 1.poschodím , prízemie. V hľadisku divadiel ide vlastne o miesta na prízemí

 • Pasáž – krytý priechod spájajúci dve ulice

 • Pilier – v stavebníctve podperný stĺp, podopierajúci napr. konštrukciu mosta

 • Portál – sochársky alebo architektonický stvárnený vstup do budovy, prípadne do miestnosti

 • Pôdorys – znázornenie vodorovného rezu budovou alebo jedným podlažím

 • Projekt – súhrn plánov stavebného diela, jeho konštrukcie a spôsobu realizácie

 • Pylón – 1. Mohutné vežovité stavby po bokoch portálu do egyptských chrámov, 2. Stožiar, na ktorom sú upevnené laná nesúce konštrukciu visutého mosta

 • Pyramída – monumentálna kamenná hrobka egyptských faraónov v tvare štvorbokého ihlana

 • Rotunda – stavba s kruhovým alebo mnohohranným pôdorysom zakrytá kopulou

 • Skanzen – múzeum ľudovej architektúry v prírode, kde sú rozmiestnené rôzne typy ľudových stavieb aj s vnútorným vybavením

 • Skelet – kostra, nosná konštrukcia stavby zo stĺpov a nosníkov

 • Sloh – spôsob organizácie jednotlivých architektonických prvkov v jednotný celok, výstredný ráz stavby daný usporiadaním týchto prvkov v určitom úseku vývoja architektúry

 • Statika – ved.-tech. Odbor zaoberajúci sa vytváraním podmienok trvalej rovnováhy, pevnosti a stálosti stavby

 • Tektonika – veda o konšruk. Vlastnostiach materiálu a možnostiach vyjadrenia statickej funkcie určitým tvarom

 • Trakt – priestor v budove medzi dvoma nosnými stenami, krídlo budovy, reťaz súvisiacich miestností alebo budov

 • Tympanón – trojuholníková plocha nad vstupom do monumentálnej stavby, vyplnená sochárskou výzdobou

 • Zámok – šľachtické sídlo. Oproti hradu, z ktorého sa vyvinul, bol určený predovšetkým na bývanie a spoločenský život

 • Zikkurat – stupňovitá veža na širokej základni, stupne sú spájané schodmi alebo rampami. Zikkuraty stavali Sumeri, Babylončania a Asýrčania, najznámejším je Babylonská veža